Skip to main content

Porsche klubas Lietuva (Porsche Club Lithuania) yra savarankiška, savanoriška visuomeninė organizacija, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir už jos ribų. Klubas vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų, asociacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir klubo įstatais.


Klubo Vizija: 
Puoselėjame Porsche tradicijas! Vairavimas, bendravimas ir pažinimo džiaugsmas.
Foster Porsche traditions! The joy of driving, communication and discovery. 

Vertybės:
Saugumas (Safety):
•    Pagarba kitiems eismo dalyviams (Respect for other drivers);
•    Aukštos vairavimo kultūros kūrimas (Creating a culture of high-driving);
•    Nuolatinis vairavimo įgūdžių tobulinimas (Permanent improvement of driving skills).

Komandos dvasia (Team spirit):
•    Didžiavimasis esant tarptautinės Porsche bendruomenės dalimi (Taking pride of being a part of the international Porsche community);
•    Tarpusavio ryšių, ryšių su mūsų vaikais, sutuoktiniais ir partneriais stiprinimas (Strengthening our mutual relationship, bond with our children, spouses and partners);
•    Mūsų bendravimo pagrindas yra sąžiningumas, pagarba ir tolerancija (Our communication basis is honesty, respect and tolerance).

Veržlumas (Agility):
•    Dinamiškumas ir paprastumas (Dynamics and simplicity);
•    Iniciatyvumas ir entuziazmas, nuotykių dvasia (Initiative and enthusiasm, spirit of adventure);
•    Mūsų siekis – pasidalinti savo sėkme ir praplėsti tobulėjimo ribas (Our goal – is to share our success and expand personal development boundaries).

Ilgaamžiškumas (Longevity):
•    Porsche inžinierių meistriškumas ir pamatuotas naujovių diegimas – mūsų įkvėpimo šaltinis (Porsche engineering excellence and well-founded innovation – our source of inspiration);
•    Nepavaldumas laikui – žmogus ir automobilis sudaro tvarią visumą (Disobedience to time – either young or old (a person and a car) makes a sustainable whole);
•    Kokybė ir patvarumas (Quality and endurance).
 

Klubas nuo Įstatų įregistravimo dienos yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo pavadinimą, antspaudą, balansą, simboliką, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitas. Klubo veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

Klubo pavadinimas yra: Porsche Klubas Lietuva (Porsche club Lithuania)

Klubo tikslai:
Vienyti Porsche markės automobilių gerbėjus.
Sudaryti sąlygas Porsche markės automobilių gerbėjams keistis naudinga informacija.
Populiarinti Porsche markės automobilius Lietuvoje.

Priėmimo į Klubo narius ir išstojimo, pašalinimo iš jo sąlygos bei tvarka

Klubo nariu gali būti kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis ir (ar) užsienietis, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje, sulaukęs 23 metų, pripažįstantis Klubo tikslus ir įstatus, ir turintis Porsche markės automobilį.

Asmuo norintis tapti klubo nariu, privalo užpildyti Klubo nario anketą ir paraišką, gauti dviejų Tikrųjų narių rekomendacijas, pateikti šiuos dokumentus Klubo prezidentui.

Asmuo užpildęs stojimo į Klubo anketą ir paraišką, ir sumokėjęs stojamąjį mokestį tampa - kandidatu į nariu, po metų tampa Tikruoju Klubo nariu, įteikiamas Klubo nario pažymėjimas. Galutinį sprendimą priima Klubo Prezidentas.

Anketas – prašymus registruoja ir Klubo narių sąrašą tvarko Klubo administratorius.

Klubo nario pažymėjimą įteikia Klubo prezidentas. Klubo nario pažymėjimas išduodamas vienerių metų terminui ir pratęsiamas, Klubo nariui sumokėjus šiuose įstatuose nustatyta tvarka metinį Klubo nario mokestį. Laiku nesumokėjęs metinio nario mokesčio, asmuo netenka Klubo nario statuso.

Klubo nario metinis mokestis nuo 2023 m. yra:

- 120 EUR Porsche automobilių savininkams, kurių automobilis pagamintas iki 1996 m.

- 200 EUR visiems kitiems Porsche automobilių savininkams.

Stojamasis nario mokestis - 300 EUR

Nario mokestis turi būti sumokėtas iki einamųjų metų kovo 1 d., laiku nesumokėjęs mokesčio Klubo narys įspėjamas tai padaryti iki balandžio 1 d. Jei Klubo narys iki nurodytos datos nesumoka Klubo nario mokesčio, jis automatiškai netenka Klubo nario statuso.

Narys iš klubo išstoja, pranešdamas raštu Klubo prezidentui ir grąžindamas nario pažymėjimą, išstodamas narys padengia įsiskolinimą Klubui, jei toks yra.

Narys nesilaikantis Klubo įstatų Klubo Tarybos sprendimu gali būti pašalintas iš Klubo narių. Klubo narius šalina Klubo Taryba.

Klubo rėmėjais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, pritariantys Klubo tikslams bei veiklai ir savarankiškai bei teisėtai remiantys Klubą finansiškai ar materialiai.

Klubas gali turėti garbės narius, kurie renkami Visuotiniame klubo narių susirinkime.

Narių teisės ir pareigos:

Visi Klubo nariai turi lygias teises ir pareigas, nepriklausomai nuo mokamo stojamojo ir nario mokesčio dydžio ar teikiamos paramos.

Klubo nariai gali reikšti savo nuomonę ir pasiūlymus visais Klubo veiklos klausimais.

Naudotis visomis Klubo nariams taikomomis nuolaidomis ir lengvatomis.

Gauti informaciją susijusią su Klubo veikla.

Klubo narys privalo:

Laikytis Klubo įstatų;
Sumokėti stojamąjį ir Klubo nario mokestį;
Laiku mokėti metinį nario mokestį;
Siekti Klubo tikslų įgyvendinimo, aktyviai dalyvauti klubo veikloje; vykdyti kitus įsipareigojimus Klubui;
Būti tolerantišku Klubo narių atžvilgiu ir gerbti jų nuomonę.

Klubo nario Porsche markės automobilis turi turėti techninės apžiūros pažymėjimą ir būti estetiškai tvarkingas.